Marlin (R-8) - automat oddechowy

Historia nurkowania


Analiza działania automatów będzie przedstawiona według schematu.

A. Poglądowy opis budowy AO oraz funkcje poszczególnych jego części.
B. Ustawienie części automatu oddechowego przed podłączeniem go do zasilania.
C. Opis współdziałania części składowych AO, oraz kierunek przepływu czynnika oddechowego po podłączeniu AO do zasilania.
D. Opis współdziałania części AO w fazie wdechu.
E. Opis współdziałania części AO w fazie wydechu.
F. Opis współdziałania części AO w fazie zanurzania.
G. Opis współdziałania części AO w fazie wynurzania.

Opis działania

A. AO typu "Marlin" jest automatem dwustopniowym. Pierwszy stopień ma zwartą budowę w postaci walca o średnicy ok. 4 cm. i długości ok. 6 cm. wewnątrz którego można wyróżnić komorę wodną, komorę średniego ciśnienia (LP) i komorę wysokiego ciśnienia (HP). W automacie tym zamiast membrany jako element reagujący na zmiany ciśnienia zastosowano tłok. Komora wodna znajduje się pod dolną powierzchnią tłoka i jest tam sprężyna wpływająca na wielkość średniego ciśnienia (LP). Wąż średniociśnieniowy łączy stopnie automatu.

Współbieżny odciążony układ redukcji pierwszego stopnia jest w komorze LP.

W drugim stopniu są dwie komory KP i KW oddzielone membraną. W KP znajduje się drugi stopień redukcji ciśnienia, który jest współbieżny. Do regulacji wspomagania służy deflektor (ruchoma blaszka służąca do ukierunkowania wypływu powietrza).

B. W komorze wodnej, powietrznej, LP i HP panuje jednakowe ciśnienie. Grzybek pierwszego stopnia redukcji jest odsunięty od gniazda dzięki sprężynie 2. Grzybek drugiego stopnia jest dosunięty do gniazda.

C. Czynnik oddechowy przepływa kolejno przez filtr powietrza, kanał w korpusie automatu. gniazdo pierwszego stopnia redukcji ciśnienia, komorę średniociśnieniową i wąż średniociśnieniowy aż do zamkniętego gniazda drugiego stopnia redukcji. Na skutek braku drogi ujęcia czynnika oddechowego jego ciśnienie wzrasta.

ciśnienie wzrasta również nad tłokiem dzięki otworkom znajdującym się w trzonie (element łączący tłok z grzybkiem). ciśnienie to zaczyna oddziaływać na tłok usiłując przesunąć go w dolne położenie. Przeciwdziała temu sprężyna 2. Gdy ciśnienie nad tłokiem będzie większe od ciśnienia w KW pierwszego stopnia redukcji o 8 AT (wartość średniego ciśnienia (LP)), pokona napięcie sprężyny 2, dosunie grzybek do gniazda i przerwie przepływ czynnika oddechowego.

W tym momencie na grzybek działa od dołu wysokie ciśnienie czynnika oddechowego odpychając go od gniazda. Jednoczenie czynnik oddechowy kanałem w grzybku przedostaje się do komory nad grzybkiem. Wzrastające ciśnienie w tej komorze dociska grzybek do gniazda przeciwdziałając sile odpychającej. Odciążenie uzyskano dzięki temu, że siła która normalnie działa na grzybek przy nieobciążonym układzie redukcji, została przeniesiona na nieruchomy tłoczek (średnice tłoczka i średnica gniazda są sobie równe).

D. W momencie wykonania wdechu w komorze powietrznej spada ciśnienie. Powoduje to ruch membrany w dół i odsunięcie grzybka drugiego stopnia od gniazda. Czynnik oddechowy z komory LP przepływa do KP. Wypływ następuje przez otworek, który jest skierowany w stronę ustnika. Przy ustniku znajduje się deflektor służący do regulacji wspomagania. Regulację uzyskuje się przez doginanie i odginanie deflektora.

Na skutek otwarcia grzybka drugiego stopnia spada ciśnienie w komorze LP i staje się niewystarczające do utrzymania sprężyny 2 w stanie ściśniętym. Sprężyna rozpręża się, podnosi tłok do góry, co powoduje odsunięcie grzybka pierwszego stopnia od gniazda i napływ czynnika oddechowego z zestawu butlowego. Proces ten trwa do momentu, gdy płetwonurek skończy wdech co powoduje, że w pierwszej kolejności zostanie zamknięty układ redukcji drugiego stopnia, a następnie pierwszego stopnia.

E. W czasie wydechu czynnik oddechowy wypływa przez zawór wydechowy znajdujący się w drugim stopniu automatu. Zawór wydechowy jest cienkim gumowym krążkiem i w czasie wydechu odsłania otwory w obudowie automatu.

F. W czasie zanurzania wzrasta ciśnienie w komorze wodnej drugiego stopnia - powoduje to obniżenie membrany drugiego stopnia i otwarcie układu redukcji drugiego stopnia. Następuje przepływ czynnika oddechowego z komory LP do komory powietrznej. Spadek ciśnienia w komorze LP i wzrost ciśnienia w komorze wodnej pierwszego stopnia powoduje, że tłok zostanie podniesiony przez sprężynę 2 do góry i nastąpi odsunięcie grzybka pierwszego stopnia od gniazda. Przepływ trwa do momentu wyrównania się ciśnień w komorach wodnej i powietrznej drugiego stopnia.

G. W czasie wynurzania nadmiar czynnika oddechowego z komory powietrznej zostaje wypuszczony przez zawór wydechowy. Układ redukcji drugiego stopnia otworzy się i wypuści nadmiar czynnika oddechowego z komory LP dopiero wtedy, gdy różnica ciśnień pomiędzy komorą LP a powietrzną przekroczy pewną graniczną wartość