Orkan - automat oddechowy

Historia nurkowania


Orkan automat oddechowy dwustopniowy

Na początku lat 80-tych był najlepszym automatem na polskim rynku

1-szy stopień

ocena - dobry

element sterujący - membrana

wydatek - [l/min] 1200

odciążenie - TAK

zab. przed zamarzaniem - TAK

2-gi stopień

ocena - dobry

wydatek [l/min] - 600

odciążenie - NIE

wspomaganie - TAK

Orkan - automat oddechowy

A. Automat oddechowy typu "Orkan" jest automatem dwustopniowym. Pierwszy stopień ma zwartą budowę w postaci walca o średnicy ok. 5 cm i długości ok. 8 cm, wewnątrz którego możemy wyróżnić komorę wodną, komorę średniego ciśnienia (LP) i komorę wysokiego ciśnienia (HP). Komora wodna znajduje się nad gumową membraną i znajduje się tam sprężyna służąca do regulacji ciśnienia średniego. Komorę średniego ciśnienia z drugim stopniem redukcji łączy wąż średniociśnieniowy.

W komorze wysokociśnieniowej znajduje się przeciwbieżny odciążony układ redukcji ciśnienia.

Orkan - automat oddechowy

W drugim stopniu automatu znajdują się dwie komory: KP i KW. Komora wodna i powietrzna są przedzielone membraną tak, jak to miało miejsce w automacie jednostopniowym. W komorze powietrznej znajduje się drugi stopień redukcji ciśnienia, który jest współbieżny. Znajduje się tu także dysza wspomagająca. Na zewnątrz drugiego stopnia znajduje się pokrętło do regulacji wielkości wspomagania.

B. W komorze wodnej pierwszego i drugiego stopnia redukcji, komorze powietrznej LP i HP panuje jednakowe ciśnienie P. Grzybek pierwszego stopnia redukcji jest odsunięty od gniazda ponieważ sprężyna 2 jest silniejsza od sprężyny 1. Grzybek drugiego stopnia jest dosunięty.

C. Czynnik oddechowy z zestawu butlowego przepływa kolejno przez filtr powietrza, kanały w korpusie automatu, pierwszy stopień redukcji ciśnienia, komorę średniociśnieniową i wąż średniociśnieniowy aż do zamkniętego drugiego stopnia redukcji. Napływający czynnik oddechowy, nie mogąc znaleźć drogi ujęcia, zwiększa swoje ciśnienie. Parcie wywołane wzrostem ciśnienia pokonuje nacisk sprężyny 2 i podnosi membranę do góry, co powoduje podniesienie grzybka pierwszego stopnia wraz z popychaczem przez sprężynę 1. Dopływ czynnika oddechowego zostaje przerwany. Układ jest w równowadze, tzn. oba układy redukcji są zamknięte. W komorze między grzybkami panuje średnie ciśnienie (LP), którego wartość zależy od siły nacisku wywieranej przez sprężyną 2.W AO typu "Orkan" LP=8..10 at nadciśnienia.

D. W czasie wdechu płetwonurek wykonuje pracę na zwiększenie objętości płuc. Czynnik oddechowy z komory powietrznej przepływa na skutek różnicy ciśnień do płuc. Spadek ciśnienia w komorze powietrznej powoduje ruch membrany w dół i odsunięcie grzybka drugiego stopnia od gniazda.

Czynnik oddechowy z komory LP przepływa odpowiednim kanałem i wpływa do komory powietrznej (KP) przez dwa otworki. Jeden otworek jest na stałe skierowany w stronę ustnika, kierunek wylotu drugiego można regulować pokrętłem znajdującym się na zewnątrz automatu. Drugi otworek służy do regulacji wspomagania.

Układ wspomagania po otwarciu układu redukcji podtrzymuje przepływ czynnika oddechowego do czasu zakończenia wdechu, zwalniając płuca z potrzeby wywołania podciśnienia.

Na skutek otwarcia układu redukcji drugiego stopnia, w komorze LP spada ciśnienie, grzybek pierwszego stopnia odsuwa się od gniazda i nowa porcja czynnika oddechowego przepływa z zestawu butlowego do automatu.

Grzybek pierwszego stopnia jest odciążony. Odciążenie uzyskano dzięki przeprowadzeniu średniego ciśnienia odpowiednim kanałem pod dolny koniec grzybka.

Po zakończeniu wdechu grzybek drugiego stopnia zostaje dociśnięty do gniazda, zamykając dopływ czynnika oddechowego. Powoduje to wzrost ciśnienia w komorze LP i zamknięcie układu redukcji pierwszego stopnia.

Należy zaznaczyć, że w komorze LP utrzymuje się nie stałe ciśnienie, lecz stałe nadciśnienie w stosunku do ciśnienia otoczenia. Uzyskano to przez oddziaływanie ciśnienia otoczenia na membranę pierwszego stopnia za pośrednictwem komory wodnej, która znajduje się nad membraną pierwszego stopnia redukcji.

Podsumowując: w pierwszej fazie wdechu otwiera się jako pierwszy układ redukcji drugiego stopnia, a dopiero potem układ redukcji pierwszego stopnia; w końcowej fazie wdechu pierwszy zamyka się układ redukcji drugiego stopnia, a następnie układ redukcji pierwszego stopnia.

E. W czasie wydechu czynnik oddechowy wypływa przez zawór wydechowy znajdujący się w drugim stopniu automatu. Zawór wydechowy jest cienkim gumowym krążkiem i w czasie wydechu odsłania otwory w obudowie automatu.

F. W czasie zanurzania wzrasta ciśnienie w komorze wodnej drugiego stopnia redukcji, powoduje to obniżenie membrany drugiego stopnia i otwarcie układu redukcji drugiego stopnia. Następuje przepływ czynnika oddechowego z komory LP do komory powietrznej. Spadek ciśnienia w komorze LP i wzrost ciśnienia w komorze wodnej pierwszego stopnia powoduje ugięcie membrany pierwszego stopnia i otwarcie układu redukcji pierwszego stopnia. Przepływ trwa do momentu wyrównania się ciśnień w komorach wodnej i powietrznej drugiego stopnia.

G. W czasie wynurzania nadmiar czynnika oddechowego z komory powietrznej zostaje wypuszczony przez zawór wydechowy. Układ redukcji drugiego stopnia otworzy się i wypuści nadmiar czynnika oddechowego z komory LP dopiero wtedy, gdy różnica ciśnień pomiędzy komorą LP a powietrzną przekroczy pewną wartość graniczną.