DECO 92 EAN 36

tabele dekompresyjne


Tabele dekompresyjnye dla nurkowań na nitroksie EAN 36

Dodatkowe zasady bezpieczeństwa

  1. Nie można planować nurkowania o parametrach (czas i głębokość) wykraczających poza zakres podany w posiadanych tabelach dekompresyjnych.
  2. Nie wolno wykonywać żadnych interpolacji tabel dekompresyjnych
  3. Wynurzaj się z prędkością 10m/min.
  4. Położenie (wysokość) zbiornika nad poziomem morza, a raczej panujące tam ciśnienie atmosferyczne, ma także wpływ na przebieg dekompresji. W związku z tym zaprojektowano tabele przeznaczone do nurkowania na różnych wysokościach n.p.m. Są one nazywane odpowiednio tabelami nizinnymi, wyżynnymi i górskimi. Tabele wyżynne wykazują ostrzejsze reżimy dekompresji niż tabele nizinne, a tabele górskie są bardziej rygorystyczne niż tabele wyżynne.
  5. Nurkując na nizinach możesz skorzystać również z tabel górskich lub wyżynnych. Wykonasz w ten sposób dekompresję o zaostrzonym reżimie. Stosowanie tabel powyżej zakresu wysokości n.p.m., dla którego są opracowane jest niedopuszczalne.
  6. Staraj się nie nurkować więcej niż 2 razy dziennie
  7. Gdy nurkujesz dwa razy dziennie zacznij od nurkowania na większą głębokość. (preferowane ze względów fizjologicznych, twoja dekompresja będzie również mniejsza
  8. Jeżeli nurkujesz przez kilka dni pod rząd, pamiętaj o dniu przerwy (odsycenie organizmu) po każdych 3-4 dniach nurkowych.
  9. Jeżeli czas przerwy na powierzchni pomiędzy dwoma nurkowaniami przekracza największy czas po prawej stronie "tabeli przerw na po-wierzchni", następne nurkowanie jest uznawane jako pierwsze (czas dodatkowy wynosi 0 minut),(przykład 3)
  10. Jeżeli czas przerwy na powierzchni jest mniejszy niż najmniejszy czas w "tabeli przerw na powierzchni" to czas dodatkowy równa się czasowi nurkowania poprzedzającego. Nie należy więc szukać go w tabeli. W takim przypadku do czasu planowanego nurkowania powtórzeniowego należy dodać czas nurkowania poprzedzającego i dla takiego czasu wyznaczyć warunki dekompresji. Do odczytu z tablic wybiera się największą głębokość obydwu nurkowań.

Postępowanie w przypadku nurkowania powtórzeniowego

A. Jeżeli planujemy powtórne nurkowanie należy ustalić czas przerwy na powierzchni.

B. Na odwrotnej stronie tabeli należy skorzystać z "tabeli przerw na powierzchni i zanurzeń powtórnych". W grupie powtórzeń należy odszukać literowy współczynnik odpowiadający poprzedniemu nurkowaniu, a następnie przesuwając się wzdłuż tego wiersza w prawo odnaleźć odpowiedni przedział czasowy odpowiadający naszej przerwie na powierzchni (zawierający wyznaczony czas przerwy). Z wyszukanego miejsca przesunąć się w dół wzdłuż linii pionowej (strzałki) do dolnej części tabeli.

C. W kolumnie" głębokość powtórnego nurkowania" należy odszukać planowaną głębokość, a następnie odszukać wartość leżąca na skrzyżowaniu tego wiersza i kolumny wyznaczonej z górnej tabeli (czarna strzałka).

tabele dekompresyjne


tabele dekompresyjne