Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r

ratownictwo nurkowe


Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 7 maja 2002 r.
w sprawie uprawiania płetwonurkowania


(Dz. U. Nr 70 z 8 czerwca 2002 r., poz. 646)

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 i Nr 102, poz. 1115 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 31 i Nr 25, poz. 253)
zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymogi, kwalifikacje i sposób ich uzyskiwania, wynikające z nich uprawnienia, zasady nadawania, zawieszania i cofania tych uprawnień, wzory dokumentów stwierdzających te kwalifikacje i uprawnienia oraz szczególne zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy uprawianiu płetwonurkowania.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o uprawianiu płetwonurkowania - należy przez to rozumieć pływanie pod wodą, z wykorzystaniem aparatu oddechowego i płetw, w celach sportowych lub rekreacyjnych, z zastosowaniem dodatkowego wyposażenia zgodnie z przepisami bezpieczeństwa, a także regulaminem zawodów - w przypadku płetwonurkowania sportowego.

§ 3. 1. Ustala się następujące poziomy wyszkolenia, określające kwalifikacje płetwonurka:

 1. zapoznawczy,
 2. podstawowy,
 3. średni,
 4. wyższy..

2. Osoba ubiegająca się o uzyskanie kwalifikacji, o których mowa w ust. 1, przedstawia:

1) zaświadczenie wydane przez lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania,
2) pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego na uprawianie płetwonurkowania, jeżeli nie ukończyła 18 roku życia.

§ 4. Warunkiem uzyskania kwalifikacji płetwonurka na poziomie zapoznawczym jest:

 1. ukończenie 10 roku życia,
 2. odbycie szkolenia teoretycznego z zakresu bezpieczeństwa płetwonurkowania, techniki płetwonurkowania i sprzętu płetwonurkowego,
 3. odbycie szkolenia praktycznego, w tym co najmniej 1-5 nurkowań na głębokość 5 m, pod bezpośrednim nadzorem instruktora.

§ 5. Warunkiem uzyskania kwalifikacji płetwonurka na poziomie podstawowym jest:

 1. ukończenie 14 roku życia,
 2. odbycie szkolenia teoretycznego z zakresu bezpieczeństwa płetwonurkowania, techniki płetwonurkowania, środowiska wodnego, sprzętu płetwonurkowego, podstaw fizjologii, wybranych zagadnień fizyki związanych z nurkowaniem, zagadnień medycyny związanych z uprawianiem płetwonurkowania oraz pierwszej pomocy przedmedycznej,
 3. odbycie szkolenia praktycznego obejmującego co najmniej 9 nurkowań, w tym co najmniej 6 nurkowań na wodach otwartych do głębokości 20 m, w tym 2 nurkowań na głębokość 20 m, o minimalnym czasie nurkowania 20 minut każde, pod bezpośrednim nadzorem instruktora.

§ 6. Warunkiem uzyskania kwalifikacji płetwonurka na poziomie średnim jest:

 1. ukończenie 15 roku życia,
 2. posiadanie kwalifikacji płetwonurka na poziomie podstawowym oraz wykonanie co najmniej 20 nurkowań, w tym 10 nurkowań na głębokość 10-20 m,
 3. odbycie szkolenia teoretycznego z zakresu bezpieczeństwa płetwonurkowania, techniki płetwonurkowania, środowiska wodnego, sprzętu płetwonurkowego, pierwszej pomocy przedmedycznej, ratownictwa płetwonurkowego, planowania i organizacji nurkowań oraz umiejętności posługiwania się tabelami nurkowymi,
 4. odbycie szkolenia praktycznego, obejmującego nurkowanie na głębokość 40 m, pod bezpośrednim nadzorem instruktora.

§ 7. Warunkiem uzyskania kwalifikacji płetwonurka na poziomie wyższym jest:

 1. ukończenie 18 roku życia,
 2. posiadanie kwalifikacji płetwonurka na poziomie średnim, wykonanie co najmniej 40 nurkowań na głębokość co najmniej 10 m, w tym co najmniej 15 nurkowań na głębokość 20-30 m,
 3. odbycie szkolenia teoretycznego z zakresu bezpieczeństwa płetwonurkowania, techniki płetwonurkowania, środowiska wodnego, sprzętu płetwonurkowego, pierwszej pomocy przedmedycznej, ratownictwa płetwonurkowego, planowania i organizacji nurkowań oraz umiejętności posługiwania się tabelami nurkowymi, a także metodyki prowadzenia zajęć,
 4. odbycie szkolenia praktycznego obejmującego nurkowanie na głębokość 50 m, pod bezpośrednim nadzorem instruktora.

§ 8.
1. Szkolenie umożliwiające uzyskanie kwalifikacji, o których mowa w § 4-7 i 20, prowadzą podmioty, których program szkolenia płetwonurkowego został zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.
2. Szkolenie sportowe płetwonurków mogą prowadzić osoby posiadające kwalifikacje zawodowe trenera lub instruktora sportu o specjalności płetwonurkowanie sportowe.
3. Szkolenie rekreacyjne płetwonurków mogą prowadzić osoby posiadające kwalifikacje zawodowe instruktora rekreacji ruchowej o specjalności płetwonurkowanie.

§ 9.
1. Przebieg szkolenia teoretycznego i praktycznego na poszczególnych poziomach płetwonurkowania dokumentuje się w dzienniku szkolenia, prowadzonym przez podmioty, o których mowa w § 8 ust. 1.
2. Szkolenie praktyczne pod wodą potwierdza się wpisem w dziennej karcie nurkowań i książce płetwonurka, dokonywanym przez prowadzącego zajęcia trenera lub instruktora.
3. Wpis, o którym mowa w ust. 2, zawiera: datę i miejsce nurkowań, czas pobytu pod powierzchnią wody, maksymalną głębokość nurkowań, rodzaj sprzętu płetwonurkowego, warunki nurkowania, pełnione funkcje i kwalifikacje posiadane przez osoby uczestniczące w szkoleniu płetwonurkowym.
4. Dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia teoretycznego i praktycznego jest książka płetwonurka.

§ 10.
Kwalifikacje płetwonurka może uzyskać osoba, która ukończyła szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zdała egzamin teoretyczny i uzyskała zaliczenie szkolenia praktycznego.

§ 11.
1. Płetwonurek posiadający kwalifikacje na poziomie zapoznawczym może nurkować z instruktorem płetwonurkowania do głębokości 5 m.
2. Płetwonurek posiadający kwalifikacje na poziomie podstawowym może nurkować do głębokości 20 m, a osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, może nurkować do głębokości 20 m z osobą pełnoletnią, posiadającą kwalifikacje płetwonurka na poziomie co najmniej podstawowym.
3. Płetwonurek posiadający kwalifikacje na poziomie średnim może nurkować do głębokości 40 m.
4. Płetwonurek posiadający kwalifikacje na poziomie wyższym może nurkować do głębokości 50 m.

§ 12.
Posiadanie kwalifikacji wymaganych do uprawiania płetwonurkowania na poszczególnych poziomach, o których mowa w § 3 ust. 1, stwierdza się nadaniem certyfikatów, których wzory stanowią załączniki nr 1-4 do rozporządzenia.

§ 13.
Certyfikaty, o których mowa w § 12, nadają stowarzyszenia kultury fizycznej i inne stowarzyszenia działające na rzecz kultury fizycznej, specjalizujące się w szkoleniu płetwonurkowym.

§ 14.
1. Uprawnienia wynikające z posiadanych przez płetwonurka kwalifikacji mogą być cofnięte lub zawieszone przez stowarzyszenia, które je nadały, w przypadku nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa przy płetwonurkowaniu.
2. Organem odwoławczym w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.

§ 15. Osoba ubiegająca się o certyfikat, o którym mowa w § 12, jest obowiązana przedstawić stowarzyszeniom, o których mowa w § 13, książkę płetwonurka zawierającą:

1) nazwę i adres podmiotu, o którym mowa w § 8 ust. 1, jego REGON,
2) numer książki,
3) aktualną fotografię,
4) dane osobowe płetwonurka: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania, numer telefonu, grupę krwi,
5) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku płetwonurkowego,
6) informację o posiadanych kwalifikacjach płetwonurkowych,
7) informację o szkoleniu nurkowym,
8) rejestr wykonanych nurkowań,
9) wpis dokonany przez lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania,
10) miejsce na adnotacje o zawieszeniu lub cofnięciu uprawnień,
11) miejsce na adnotację dotyczącą leczenia hiperbarycznego,
12) spis telefonów alarmowych,
13) instrukcję pierwszej pomocy przy wypadkach płetwonurkowych.


§ 16. Ewidencję wydanych certyfikatów, o których mowa w § 12, prowadzą stowarzyszenia, które je nadały.

§ 17. Osoby uprawiające płetwonurkowanie są obowiązane posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania.

§ 18.
1. Za bezpieczne przeprowadzenie zawodów płetwonurkowych jest odpowiedzialny sędzia główny zawodów.
2. Za bezpieczeństwo w zorganizowanych formach szkolenia jest odpowiedzialny trener lub instruktor płetwonurkowania prowadzący zajęcia.

§ 19. Liczbę osób w grupie szkoleniowej, na wodach otwartych, znajdujących się pod opieką jednego trenera lub instruktora płetwonurkowania, dostosowuje się do warunków hydrometeorologicznych. Liczba ta nie może być wyższa niż:

 1. 15 osób - jeżeli zajęcia są prowadzone na powierzchni wody,
 2. 4 osoby - jeżeli zajęcia są prowadzone pod wodą przy widoczności ponad 10 m,
 3. 2 osoby - jeżeli zajęcia są prowadzone pod wodą przy widoczności od 2 do 10 m,
 4. 1 osoba - jeżeli zajęcia są prowadzone pod wodą przy widoczności do 2 m.

§ 20. Dodatkowego specjalistycznego szkolenia wymaga płetwonurkowanie:

 1. w warunkach nietypowych, a w szczególności płetwonurkowanie podlodowe, wrakowe i jaskiniowe,
 2. z wykorzystaniem innych mieszanin oddechowych niż powietrze,
 3. z użyciem nietypowego sprzętu.

§ 21. Do wyposażenia osobistego płetwonurka i wyposażenia ogólnego ekipy używa się sprzętu sprawnego technicznie i dostosowanego do warunków nurkowania.

§ 22.
1. Obowiązkowe wyposażenie płetwonurka stanowi: sprzęt ratowniczo-wypornościowy, nóż nurkowy, urządzenia do monitorowania głębokości i czasu nurkowania oraz zapasu mieszaniny oddechowej. Obowiązkowe wyposażenie prowadzącego szkolenie praktyczne stanowi ponadto alternatywne źródło mieszaniny oddechowej, dostosowane do warunków nurkowania.
2. Prowadzący płetwonurkowanie jest obowiązany posiadać bojkę asekuracyjną, wskazującą miejsce wynurzenia i umożliwiającą wykonanie dekompresji.
3. Uprawiający płetwonurkowanie sportowe jest obowiązany posiadać sprzęt określony w regulaminie zawodów.

§ 23.
1. Uprawianie płetwonurkowania na wodach otwartych odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi tych wód.
2. Uprawianie płetwonurkowania na wodach z nieoznaczonym szlakiem żeglownym lub na szlakach żeglownych bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie odbywa się przy zachowaniu następujących zasad bezpieczeństwa:

 1. rejon nurkowania oznacza się flagą o symbolu "A" międzynarodowego kodu sygnałowego, umieszczoną co najmniej 1 m nad powierzchnią wody, na zakotwiczonej boi lub jednostce pływającej,
 2. płetwonurka przebywającego pod wodą łączy się z ruchomą boją na powierzchni, oznakowaną flagą o symbolu "A" lub napisem "NUREK".
 3. uprawianie płetwonurkowania w porze nocnej lub w warunkach ograniczonej widoczności na wodach, o których mowa w ust. 2, jest dopuszczalne pod warunkiem umieszczenia źródła cyklicznie błyskającego białego światła.

§ 24.
1. W razie zaistnienia wypadku wymagającego specjalistycznej pomocy medycznej, organizator szkolenia, zawodów lub prowadzący płetwonurkowanie jest obowiązany do zapewnienia pierwszej pomocy medycznej oraz zawiadomienia Krajowego Ośrodka Medycyny Hiperbarycznej w Gdyni.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, są obowiązane niezwłocznie zgłosić każdy wypadek śmiertelny zaistniały w trakcie płetwonurkowania do właściwej miejscowo jednostki Policji, a następnie do właściwego podmiotu, o którym mowa w § 8 ust. 1.

§ 25.
1. Osoby, które posiadają uprawnienia do uprawiania płetwonurkowania, potwierdzone dokumentem wydanym za granicą, mogą uprawiać płetwonurkowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie posiadanych uprawnień, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi w rozporządzeniu.
2. Osoby posiadające nurkowe uprawnienia zawodowe, wojskowe oraz Państwowej Straży Pożarnej mogą uzyskać certyfikat, o którym mowa w § 12, po uzupełnieniu różnic wynikających z programów szkolenia.

§ 26. Szczególne zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy uprawianiu płetwonurkowania zawiera załącznik nr 5 do rozporządzenia.

§ 27. Książki płetwonurkowe wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, które spełniają wymagania określone w § 15, stanowią podstawę do wydania certyfikatu, o którym mowa w § 12.

§ 28. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia [czyli 23 czerwca 2002 r.].

Załączniki nr 1 - 4

WZÓR CERTYFIKATU POZIOM ZAPOZNAWCZY
WZÓR CERTYFIKATU POZIOM PODSTAWOWY
WZÓR CERTYFIKATU POZIOM ŚREDNI
WZÓR CERTYFIKATU POZIOM WYŻSZY) - pominięte