Rozporządzenie Ministra Sportu

ratownictwo nurkowe


Załącznik nr 5

W dniu 17 sierpnia 2006r zostało wydane nowe Rozporządzenie Ministra Sportu w sprawie zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu płetwonurkowania. Muszę przyznać, że jest ono bardzo sensowne i nie preferuje żadnej organizacji szkoleniowej. Myślę, że wszystkim osobą które nad nią pracowały należą się wyrazy uznania, a wiem że rozmowy nie były łatwe.

Rozporządzenie Ministra Sportu
w sprawie zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu płetwonurkowania
z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 154, poz. 1103)

Na podstawie art. 53c ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81,
poz. 889, z późn. zm.[1] ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Uprawianie płetwonurkowania powinno odbywać się zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i praktyką
nurkową.

§ 2. Przed rozpoczęciem płetwonurkowania:
1) dokonuje się oceny warunków wpływających na bezpieczeństwo nurkowania, biorąc pod uwagę w szczególności ruchy i głębokość wody, jej zanieczyszczenie oraz widoczność pod wodą;
2) przygotowuje się plan nurkowania obejmujący w szczególności określenie miejsca nurkowania;

3) ustala się sposób porozumiewania się uczestników nurkowania oraz procedurę ratunkowo-ewakuacyjną
w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ich bezpieczeństwa;

4) sprawdza się sprzęt, który ma być używany do nurkowania.

§ 3. 1. Płetwonurkowanie może uprawiać osoba, której stan zdrowia pozwala na jego przeprowadzenie zgodnie z planem nurkowania.
2. Jeżeli jest konieczne udokumentowanie przez osobę zamierzającą uprawiać płetwonurkowanie jej stanu zdrowia, to, w zależności od potrzeb, przedstawia ona:
1) zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania lub
2) oświadczenie, że jej stan zdrowia pozwala na uprawianie płetwonurkowania.

§ 4. Płetwonurkowanie przeprowadza się zgodnie z przygotowanym planem nurkowania.

§ 5. Niedopuszczalne jest:
1) przekraczanie maksymalnej głębokości nurkowania wynikającej z posiadanych kwalifikacji i wymagań określonych w § 6;
2) uprawianie płetwonurkowania po użyciu alkoholu, substancji psychotropowych i środków odurzających.

§ 6. 1. Maksymalna głębokość nurkowania z wykorzystaniem powietrza jako czynnika oddechowego
wynosi 50 m.
2. Przy zastosowaniu innych niż powietrze mieszanin oddechowych jako czynnika oddechowego maksymalna głębokość nurkowania jest uzależniona od składu mieszaniny oddechowej, przy czym
ciśnienie cząstkowe:
1) tlenu nie może być większe niż 0,16 MPa;
2) azotu nie może być większe niż 0,4 MPa.

§ 7. Uprawianie płetwonurkowania na wodach otwartych odbywa się zgodnie z przepisami
obowiązującymi dla danego rodzaju wód.

§ 8. Sprzęt, który ma być używany do nurkowania, powinien:
1) zapewnić bezpieczne nurkowanie i być odpowiednio dobrany do zaplanowanego nurkowania i
umiejętności posiadanych przez uczestników nurkowania;
2) być sprawny technicznie;
3) spełniać wymagania określone w Polskich Normach dotyczących sprzętu do nurkowania.

§ 9. Wszyscy uprawiający płetwonurkowanie są obowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

§ 10. Osoba prowadząca zorganizowane nurkowanie jest obowiązana do:
1) nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa przez uczestników nurkowania;
2) zapewnienia następującego sprzętu medycznego:
a) zestawu pierwszej pomocy odpowiedniego do planowanego nurkowania,
b) tlenowego zestawu ratunkowego, umożliwiającego podawanie poszkodowanemu co
najmniej 15 l/min czystego tlenu w czasie nie krótszym niż 20 min;
3) posiadania środków łączności umożliwiających wezwanie służb ratowniczych;
4) zapewnienia uczestnikom nurkowania dostępu do wszelkich posiadanych informacji dotyczących
nurkowania, w szczególności planu nurkowania, sposobów porozumiewania się, procedur
ratunkowo-ewakuacyjnych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ich bezpieczeństwa, oraz do
informacji o sprzęcie, który ma być używany do nurkowania;
5) nieudzielenia zgody na udział w płetwonurkowaniu osobie, która może spowodować naruszenie
zasad bezpieczeństwa przy płetwonurkowaniu.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.[2]

Przepisy dotyczące nurkowania można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie uprawiania płetwonurkowania (Dz. U. Nr 70 z 8 czerwca 2002 r., poz. 646)

Zamieszczam również starą wersję przepisów zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu płetwonurkowania z dnia 7 maja 2002r, które straciło moc z dniem 30 listopada 2005r. W tak zwanym międzyczasie nie obowiązywały żadne przepisy.

SZCZEGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PRZY UPRAWIANIU PŁETWONURKOWANIA

  1. Maksymalna głębokość nurkowania z wykorzystaniem powietrza jako mieszaniny oddechowej wynosi 50 m.
  2. Przy stosowaniu mieszanin oddechowych innych niż powietrze ciśnienie cząstkowe tlenu nie może przekraczać 0,16 MPa.
  3. Uprawianie płetwonurkowania odbywa się z zachowaniem zasad profilaktyki wypadków i chorób nurkowych.
  4. Osoby uprawiające płetwonurkowanie są obowiązane posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania.
  5. Do obowiązków osoby kierującej nurkowaniem należy zaplanowanie nurkowania, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, oraz jego wykonanie zgodnie z posiadaną wiedzą i odpowiednią praktyką nurkową.
  6. Planowanie nurkowania odbywa się z określeniem sposobu bezpiecznego wejścia do wody oraz powrotu po zakończeniu nurkowania.
  7. Przed rozpoczęciem nurkowania należy ustalić: sposób porozumiewania się sygnałami nurkowymi oraz procedurę ratunkowo-ewakuacyjną obowiązującą w przypadku wystąpienia zagrożenia.
  8. Podstawowym obowiązkiem organizatora zajęć szkoleniowych na basenie i na wodach otwartych jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom szkolonym.
  9. Miejsce prowadzenia zajęć szkoleniowych wyposaża się w sprzęt pierwszej pomocy, sprawny technicznie, z możliwością stosowania tlenu o minimalnym zapasie 1.500 l, oraz pisemną procedurę postępowania w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia płetwonurka.
  10. Wszelkie zajęcia szkoleniowe na basenie i na wodach otwartych są prowadzone pod nadzorem trenera lub instruktora, o kwalifikacjach uprawniających do prowadzenia płetwonurkowania, a ćwiczenia wykonywane pod wodą - w bezpośredniej jego obecności.