TEST EGZAMINACYJNY NA STOPIEŃ CMAS P1

pytania CMAS


Zobacz nowszy i interaktywny test 2020

Imię i nazwisko ......................................................................

Symbol TEST EGZAMINACYJNY NA STOPIEŃ
NIŻSZY PŁETWONURKA KDP/CMAS
1T1 Organizacja nurkowania
1T2 Podstawowe wyposażenie płetwonurka
1T3 Sygnalizacja w nurkowaniu
1T4 Zależność pomiędzy ciśnieniem a objętością
1T5 Niezależny powietrzny aparat oddechowy do nurkowania
1T6 Podstawy fizjologii
1T7 Pływalność płetwonurka
1T8 Kamizelki ratowniczo-wypornościowe, skafandry mokre i sprzęt dodatkowy
1T9 Przechowywanie i konserwacja sprzętu
1T10 Ratownictwo nurkowe
1T11 Bezpieczeństwo nurkowania
1T12 Środowisko wodne " morza i wody śródlądowe
1T13 Wybór miejsca nurkowania

Przeczytaj uważnie:

 1. Test należy wydrukować i spokojnie rozwiązać.
 2. Test jest testem wielokrotnego wyboru tzn. że ilość dobrych odpowiedzi może być większa niż jeden (nawet wszystkie).
 3. Przy dobrej odpowiedzi w kratce należy postawić ?X?
 4. W razie pomyłki złą odpowiedź zaznaczamy kółkiem (cały kwadracik).
 5. Gdy w tekście pisze wybierz najważniejszą zasadę tzn. że jedna odpowiedź jest poprawna.

Zdaję sobie sprawę z niedoskonałości testu (napisany w 1996r + poprawki w latach następnych) i dlatego zapraszam wszystkich do jego dalszej edycji.


1. Organizacja nurkowania.
 1. Po uzyskaniu stopni niższego będę miał(a) prawo :
  ..............................................................................
 2. Organizacja w której przechodzę szkolenie na płetwonurka jest .......................
 3. Zasięgiem jej działalności objęty jest cały świat. W Polsce najwyższymi władzami jest ................................. ........................... ...........................
2. Podstawowe wyposażenie płetwonurka.
 1. Wymień sprzęt potrzebny do zorganizowania wyjazdu nurkowego z podziałem na sprzęt osobisty i grupowy
  ..........................................................................................................
 2. Do sprzętu pomocniczego zaliczamy: a/ ................................................. e/ ..................................................
  b/ .................................................. f/ ...................................................
  c/ .................................................... g/ ..................................................
  d/ .................................................... h/ ..................................................
 3. Ze względu na występujące podczas nurkowania ryzyko rozbicia szybki maski nurkowej, szybka ta powinna być wykonana z ................................ ponieważ po rozbiciu pęka na ...........................................
 4. Głównym powodem dla którego maska powinna obejmować nos płetwonurka jest (zaznacz właściwą odpowiedź):
3. Sygnalizacja w nurkowaniu
 1. Patrz ostatnia i przedostatnia strona - podpisz rysunki, wyjaśnij znaczenie ciągów znaków
 2. Wymień znane Ci rodzaje komunikacji stosowane w nurkowaniu:
4. Zależność pomiędzy ciśnieniem a objętością.
 1. Nurek pod wodą marznie szybciej wolniej niż w powietrzu o tej samej temperaturze. Jest to wywołane większym ................... razy przewodnictwem cieplnym wody.
 2. Ciśnienie parcjalne azotu w powietrzu wynosi .................. a tlenu .................................. .
 3. Nurkując jesteśmy/nie jesteśmy w stanie określić kierunku z którego dochodzi dźwięk, jest to wywołane zwiększeniem/zmniejszeniem gęstości ośrodka, a przez to zwiększeniem/zmniejszeniem prędkości rozchodzenia się dźwięku.
 4. Woda jest lepszym przewodnikiem ciepła od powietrza ponieważ:
 5. Na wysokości morza panuje ciśnienie ................... m słupa H2O, a na gł. 30m ciśnienie......................atm.
 6. Nurek posiadający pojemność całkowitą płuc 6 l i pojemność zalegającą 1,5l może zanurkować z zatrzymanym oddechem na głębokość ............................ nie narażając się na uszkodzenie płuc.
 7. Płetwonurek ważący 60kg planuje wyjazd nad Morze Martwe. O ile więcej obciążników 1 kilogramowych będzie musiał wziąć ze sobą jeżeli gęstość wody w Morzu Martwym wynosi 1,2 kG/dm3.
 8. Butlę o pojemności 15l naładowano do ciśnienia 200at powietrzem o temperaturze 77°C. Zaraz po naładowaniu butla została zabrana na nurkowanie i włożona do wody o temp 7°C. Jakie ciśnienie wskaże manometr po czasie wystarczającym do ochłodzenia się butli do temperatury otoczenia, wiedząc że jest wyskalowany w at.
 9. Jaką objętość będzie posiadał na powierzchni gumowy balon napełniony na głębokości 10m do objętości 5dm3. .....................................
 10. Przy pomocy, której butli możemy wykonać dłuższe nurkowanie : 15l nabita do 160at, czy 12 l nabita do 200 at. .....................................
 11. Jaka będzie wyporność kamizelki /Jacketu/ na głębokości 10m jeżeli na głębokości 30m wyporność wynosiła 4kg? .....................................
 12. Jaki jest skład powietrza? ....................................................
 13. Obraz oglądany przez nurka pod wodą wydaje się:
 14. Składowe światła słonecznego są pochłaniane przez wodę. Podaj barwę składową światła słonecznego, która jako pierwsza zanika pod wodą i barwę, która zanika jako ostatnia:
  • pierwsza zanika:..............................................
  • ostatnia zanika: ..............................................
5. Niezależny powietrzny aparat oddechowy do nurkowania.
testao.gif
 1. Wymień znane ci elementy powyższego automatu
 2. Układ redukcji składa się z dwóch elementów jest to ................................ i ................................ .
 3. Ugięcie membrany w automacie oddechowym powodujące odsunięcie grzybka od gniazda, wywołane jest spadkiem/wzrostem ciśnienia w komorze wodnej albo spadkiem /wzrostem ciśnienia w komorze powietrznej.
 4. Wymień trzy najważniejsze oznaczenia znajdujące się na butli:
  1. ...............................................
  2. ...............................................
  3. ...............................................
 5. W komorze średniego ciśnienia panuje stałe nadciśnienie w stosunku do ciśnienia otoczenia wynoszące ok. ....................... MPa.
 6. Do sprzętu powietrznego zaliczamy:
  1. ...............................................
  2. ...............................................
  3. ...............................................
 7. Nurkuję na automacie .................................................... Automat ten posiada:
  - wspomaganie TAK/NIE, które można w trakcie nurkowania regulować TAK/NIE
  - odciążenie TAK/NIE, które można w trakcie nurkowania regulować TAK/NIE
  - oprócz tego posiadam następujące informacje na temat automatu: ............................... .....................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................
 8. W automacie jednostopniowym ...................................... dzieli metalową obudowę na dwie części. Część górna nazywana jest komorą ................................. a część dolna komorą ................................... . W części dolnej znajduje się układ redukcji oraz układ .......................................... zwiększający siłę powstającą na ...................................... .
 9. Do alternatywnych źródeł powietrza zaliczamy:
  a/ ................................................... d/ ...................................................
  b/ ................................................... e/ ...................................................
  c/ ...................................................
6. Podstawy fizjologii.
 1. Do barotraumy płuc zwanej inaczej ............................... ......................... dochodzi w sytuacji kiedy w trakcie wynurzania płetwonurek ......................................................................
 2. Podczas nurkowania w organizmie nurka rozpuszcza się zawarty w powietrzu oddechowym ............................. wdychany pod ciśnieniem ................................... niż ma to miejsce na powierzchni. Proces ten zachodzi szczególnie intensywnie jeżeli nurkowanie trwa ......................................... i odbywa się na ......................... głębokości. Po tego typu nurkowaniu, w trakcie szybkiego wynurzania z tkanek nurka wydzielają się ......................................... tego gazu. Mogą one zaczopować ................................... ................................. ważnych organów ciała, powodując schorzenie zwane ...................................................................... lub ................................................................... Aby tego uniknąć wypływając należy zachować właściwą ................................ ........................... i jeżeli to konieczne stosować .........................................................
 3. Na głębokości większej niż .................. m, zawarty w powietrzu oddechowym ..................................... działa narkotycznie na ośrodkowy układ nerwowy człowieka. Działanie to przejawia się w postaci łagodnej:
  .............................................................................................................................
  a w postaci ostrej: .................................................................................................
  Chorobę tą nazywamy .......................................................................... i aby usunąć jej objawy należy .................................... głębokość nurkowania.
 4. Ośrodek oddechowy odpowiedzialny jest za regulację częstotliwości naszego oddechu silnie reaguje na poziom .......................................... w krwi tętniczej. Aby wydłużyć czas zatrzymania oddechu (ZO) należy zmniejszyć stężenie tego gazu we krwi wykonując serię intensywnych wdechów i wydechów zwanych ................................................................. . Osiągnięte dzięki temu zabiegowi wydłużenie czasu ZO stwarza ryzyko ............................................... spowodowanej zbyt małą ilością ...................................... dopływającego z krwią do mózgu.
 5. Do przestrzeni powietrznych naszego ciała, w obrębie których może dojść do urazu ciśnieniowego należą:
  a/ ...................................................
  b/ ...................................................
  c/ ....................................................
  d/ .....................................................
 6. Do głównych objawów ostrego stadium choroby dekompresyjnej należą:
  a/ ......................................................
  b/ .....................................................
  c/ .....................................................
 7. Do głównych objawów urazu ciśnieniowego płuc należą:
  a/ ...........................................................
  b/ ...........................................................
  c/ ...........................................................
 8. W przypadku wystąpienia urazu ciśnieniowego płuc lub choroby ciśnieniowej podstawowy sposób leczenia (nie mylić z pierwszą pomocą) polega na ................................................... ........................................................ ..............................................
7. Pływalność płetwonurka.
 1. Wymień elementy sprzętu nurkowego służące do regulowania pływalności płetwonurka w trakcie nurkowania:
  .................................... ............................... ...............................
 2. Ciężar powietrza zgromadzonego w butli 15l i napełnionej do 200at wynosi ....................kg.
 3. Zmiana pływalności butli na skutek zmniejszania zapasu powietrza:
 4. Wyporność skafandra neoprenowego zależy:
 5. Jak zmienia się pływalność pianki w czasie nurkowania:
8. Kamizelki ratowniczo-wypornościowe, skafandry mokre i sprzęt dodatkowy.
 1. W jaki sposób wyrównuje się ciśnienie w skafandrze suchym? ............................................
 2. Wymień znane Ci rodzaje skafandrów nurkowych suchych i mokrych:
  1. a/ ......................................
   b/ ......................................
   c/ ......................................
   d/ ......................................
 3. Wymień cztery funkcje BCD
  1. a/ ........................................
   b/ .........................................
   c/ .........................................
   d/ .........................................
 4. Kamizelkę Ratowniczo-Wyrównawczą można napełnić następującymi sposobami:
  • z integratora
  • ustami
  • z dodatkowej butelki napełnionej powietrzem
  • z naboju z CO2.
 5. a opróżniać następującymi sposobami:
  • spłuczką znajdującą się po prawej stronie tułowia
  • spłuczką znajdującą się po prawej stronie tułowia
  • spłuczką znajdującą się z tyłu BCD
  • inegratorem
9. Przechowywanie i konserwacja sprzętu.
 1. Po nurkowaniu swój sprzęt należy:
 2. Przechowywanie sprzętu w czasie gdy wiemy że nie będziemy z niego korzystali przez dłuższy czas:
10. Ratownictwo nurkowe.
 1. Przegrzanie nurka może nastąpić na skutek ........................................................................... ................................................................................................... . W takim przypadku należy .............................................. .............................. ............................................ .............................. .............................................. ..............................
 2. Czy u osoby posiadającej oddech może być zatrzymana akcja serca? TAK NIE
 3. Po wyciągnięciu nie oddychającego nurka spod wody w pierwszej kolejności przed rozpoczęciem holowania do brzegu należy:
 4. Po zajściu wypadku nurkowego przytomnemu poszkodowanemu podajemy:
 5. W czasie wykonywania masażu serca mostek naciskamy z siłą wywołującą jego odkształcenie o ok ..............cm z częstotliwością ....................... / min.
 6. Osobie nie posiadającej tętna wykonujemy .................................................... i ........................................... z częstotliwością :
  ................................................. - 1 ratownik
  .................................................. - 2 ratowników
11. Bezpieczeństwo nurkowania.
 1. Po wejściu do wody, przed rozpoczęciem nurkowania wykonujemy na głębokości do 3m .............................. ................................................ , które pozwala nam ocenić prawidłowość funkcjonowania naszego sprzętu w warunkach nurkowania. Wykonujemy je:
 2. Czy podczas nurkowania przy linie opustowej ponton może występować w roli boi opustowej? TAK/NIE .Odpowiedź uzasadnij: ..................................
 3. Jaką wyporność powinna posiadać boja stosowana podczas rekreacyjnego nurkowania na:
  a/ szlaku żeglownym - ..............................
  b/ na zbiorniku zaporowym w sąsiedztwie zapory ..................................................................
 4. Bez liny opustowej można nurkować maksymalnie do głębokości ......... m.
 5. Podczas nurkowania głębokość oddechu nurka powinna zwiększyć się/zmniejszyć się a częstotliwość oddechu zwiększyć się/zmniejszyć się.
 6. Po zakończeniu nurkowania na ponton lub łódź oddajemy najpierw .................................................
 7. Procedurę postępowania z poszkodowanym przygotowaną na okoliczność wystąpienia wypadku nurkowego nazywamy ....................................................................................
 8. W celu śledzenia parametrów nurkowania oraz zapewnienia bezpiecznego wynurzenia na powierzchnię płetwonurek prowadzący nurkowanie musi być zaopatrzony w:
  a/ .............................................
  b/ .............................................
  c/ ..............................................
  l ub w ....................................... .......................................... .
 9. Maksymalna prędkość wynurzania zależy od (zaznacz poprawne):
 10. Czy w przypadku utraty przytomności partnera można odstąpić od narzuconej przez komputer/tabele prędkości wypływania lub zaleconych przystanków dekompresyjnych? TAK NIE Odpowiedź uzasadnij dwoma zdaniami: ........................... .............................. ....................................
  ............................... ...................................... .............................
 11. W warunkach typowego nurkowania pas balastowy powinno dać się odpiąć przy pomocy:
 12. W jakim typie nurkowań powyższa zasada nie posiada zastosowania? .......................................................... .
 13. Czy dobra szkoła nurkowa pozwala na nurkowanie w suchym skafandrze bez BCD ? TAK/ NIE
 14. Na głębokości 18m zabrakło Ci powietrza. Widzisz, że Twój partner jest oddalony o ok. 6m od Ciebie i nie zwraca na Ciebie uwagi. Co powinieneś zrobić?
 15. Jeżeli w trakcie nurkowania dochodzi do utraty kontaktu wzrokowego z resztą grupy nurkowej, należy:
 16. Czasem nurkowania (w sensie korzystania z tabel dekompresyjnych) nazywamy czas od momentu ............................................................... do momentu ................................................................
 17. Czy można nurkować z zastosowaniem z zastosowaniem górskich tablic dekompresyjnych na poziomie morza?
 18. Oblicz dekompresję dla nurkowania na głębokść 28m i trwającego 16 minuty. ..............................................
 19. Oblicz dekompresję dla nurkowania na głębokość 27m i trwającego 22 minuty. ..............................................
 20. Oblicz dekompresję dla nurkowania na głębokość 45m i trwającego 30, podczas którego wykonywana jest ciężka praca.
 21. Oblicz łączny czas nurkowania na głębokość 30 m i trwającego 22 minuty od momentu zanurzenia do momentu rozpoczęcia wynurzania.
 22. Maciek z Pawłem nurkowali rano na głębokość 18m przez 35min, nurkowali na tabelach US Navi. Po upływie 2h Paweł postanowił zanurkować z Moniką, która nurkowała rano na tabelach Bulman na głębokość 20m 53 minuty. Czy Paweł może zanurkować z Moniką? Odpowieź uzasadnij.
12. Środowisko wodne " morza i wody śródlądowe.
 1. W okresie letnim, jeziora naszej strefy klimatycznej posiadają charakterystyczne uwarstwienie termiczne. Górna, najcieplejsza warstwa wody o grubości ok. ................. m nazywana jest .......................................... Poniżej znajduje się warstwa, w której temperatura wody gwałtownie ................................. , nosi ona nazwę ............................. .W najniżej położonej warstwie tzw. ......................................................... zalegają wody o temperaturze bliskiej ...........°C i ...................................... ciężarze właściwym.
 2. Wiosenne i jesienne mieszanie wody w całej objętości zbiornika nosi nazwę ................................. Do zjawiska tego dochodzi w momencie kiedy woda w całym zbiorniku osiągnie temperaturę bliską .............. °C, a siłą która je wywołuje jest ................................................ .Znaczenie biologiczne tego zjawiska polega na wzbogaceniu dennych warstw wody w ........................... i ....................................... warstw wody w substancje odżywcze.
 3. .......................... nazywamy przybrzeżną, dobrze nasłonecznioną część jeziora. Granica tej strefy wyznaczona jest przez zasięg występowania ................................................ .
 4. Jeziora żyzne, posiadające bogaty świat roślin i zwierząt nazywamy jeziorami .............................................
 5. Jeziora .................................................. to zbiorniki ubogie w substancje odżywcze i przedstawicieli świta roślin i zwierząt. Charakteryzują się ............................................. przejrzystością wody, a typowymi ich przedstawicielami są .................................................................................. .
 6. Najgłębszym jeziorem Polski jest jezioro .................................................................... posiadające głębokość ok. .................m.
 7. Krążek Schechiego jest przyrządem umożliwiającym pomiar ........................... wody w warunkach polowych.
 8. ...................................... to zespół organizmów ........................................ i zwierzęcych unoszących się biernie w toni wodnej.
 9. Wymień cztery rośliny wodne znane Ci z wycieczek nurkowych w obrębie litoralu:
 10. Masowy, okresowy rozwój glonów planktonowych wywołany korzystnymi dla danego gatunku warunkami nazywamy .................................................. .
 11. Do znanych Ci słodkowodnych ryb drapieżnych zaliczamy:
 12. Do znanych Ci słodkowodnych ryb roślinożernych zaliczamy:
 13. Średnie oceaniczne zasolenie wynosi:
13. Wybór miejsca nurkowania.
 1. Na wybór miejsca nurkowania decydujący wpływ ma